การนำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาดูงานธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาร้า
สมัครศึกษาดูงานสถานประกอบการและเกษตรกรต้นแบบ ทางด้านการเกษตรสำหรับนักศึกษาปีที่ 1
สมาชิกชมรมเศรษฐศาสตร์การเกษตร
สื่อเกมส์เพื่อการคิดวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร