โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Tottori University
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร
เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น
กิจกรรมไหว้ครู นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
เกษตรศาสตร์ มข ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร