กิจกรรมพี่ติวน้องเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาด้านสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณชายฝั่ง ณ จังหวัดจันทบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6
ธ.ก.ส. มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ