โครงการสัมมนาทางธุรกิจการเกษตรสำหรับบัณฑิตศึกษา
ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
นำเสนอผลงานวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย