Department of Agricultural Economics KKU
นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

     ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ฝึกงานในรายวิชา 145 381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร 1 ณ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร การวางแผนการสำรวจ การออกแบบสอบถาม การชี้ปัญหา การสังเกต การสัมภาษณ์และการออกสำรวจ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 


     โดยในการสำรวจทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรได้ทำการจัดกระบวนการ ทั้งการลงพื้นที่ การจัดสรรเกษตรกรตามเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยจะแบ่งเป็น นักศึกษา 2 คน/วัน/ 1 ชุดคำถาม นักศึกษาจะทำการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเปรียบเทียบเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กับเกษตรกรนอกโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการเป้าหมายของมูลนิธิปิดเทอมหลังพระ สำหรับช่วงบ่ายของวันที่ 24 ตุลาคม 2559 นักศึกษาเดินทางกลับมายัง โครงการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง เพื่อสรุปถอดบทเรียนในหัวหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับแก้ไขปัญหา โดยการฝึกงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากและอำนวยความสะดวกจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ และรากแก้วธีระ เกียรติมานะโรจน์ : บันทึก