Department of Agricutural Economics KKU
คณะเกษตรศาสตร์ มข เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560

   การรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 สาขาต่างๆของคณะเกษตรจะเปิดรับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   http://gs.kku.ac.th


วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก