Department of Agricultural Economics KKU
ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธีระ เกียรติมานะโรจน์ : บันทึก