Department of Agricultural Economics KKU
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

#ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ประเภทผลการเรียนรายวิชาในระดับ A จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา และ ประเภทเรียนดีตามการพัฒนาผลการเรียน
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการส่งเอกสารดังนี้

1.สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ (บัตรนักศึกษาเท่านั้น)
2.สำเนาหน้าแรกบัญชีไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ (ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) แต่หากเป็นธนาคารอื่นจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอน

ส่งเอกสารพร้อมลงชื่อในใบสำคัญรับเงินที่เตรียมไว้ให้ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ส่งเอกสารภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ส่งเอกสารมาที่ E-mail : somchok@kku.ac.th ตามระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก