Department of Agricutural Economics KKU
ขอเชิญคณะหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) ประเภทวิชาการ/วิจัย
2) ประเภทบริหาร
3) ประเภทบูรณาการ
รายละเอียดตรวจสอบได้จากเว็บไซต์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธีระ เกียรติมานะโรจน์ : บันทึก