Department of Agricultural Economics KKU
การนำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

การนำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ  ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 69 ราย พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Bengkulu จำนวน 5 ราย จากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเดินพร้อมกันเพื่อนำเสนอผลการศึกษา ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ  ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี คุณสุพจน์ นามโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางคำ คุณเชษฐา โพธิ์ประดับ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรที่สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษา รวมทั้งหมด 95 ราย ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 เป็นผลงานสืบเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ในวิชาฝึกงานหน่วยที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ประเด็นในการนำเสนอในวันที่ 27 เมษายน 2561 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. สภาพสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 2. สภาพเศรษฐกิจ อาทิ รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลังการนำเสนอ คณาจารย์ และคณะนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถอดบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกับผู้นำชุมชน  โดยโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้นำชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี ทางสาขาวิชาจึงขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ 


ข่าว/ อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ นักศึกษาชั้นปีที่ 3/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก