Department of Agricultural Economics KKU
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก