Department of Agricultural Economics KKU
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV" เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6*เนื่องจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มีปัญหา สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมประชุม ขอให้ส่งแบบตอบรับมาที่ E-mail: parisan@kku.ac.th (ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง)

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก