Department of Agricultural Economics KKU
ธ.ก.ส. มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ

ธ.ก.ส. มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดยนายศรายุทธ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายเชษฐา แหล่ป้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และพนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบทุนสนับสนุน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

                                                            ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก