Department of Agricultural Economics KKU
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี คณาจารย์จาก 5 สถาบันภาคีเครือข่าย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร กล่าวว่า “โครงการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร” ได้ดำเนินต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV” โดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดโครงการร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม คือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ให้แก่คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร และผู้สนใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา กล่าวว่า “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV” เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจจากทุกภาคส่วนอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของไทยได้มีการขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในอัตราที่สูง ส่งผลให้ อุปสงค์การบริโภคสินค้าและบริการสูงขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังมีค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้าระหว่างประเทศจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งยังขาดแคลนอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทย แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนและการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยในประเทศ CLMV เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้นถือว่าเป็นประเด็นท้าทาย การวิเคราะห์สถานการณ์ และความเข้าใจในบริบทความแตกต่างของแต่ละประเทศใน CLMV เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องตระหนักถึง ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองในการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMC ต่อไป”

การประชุมด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 ปี 2561 เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV” มีการบรรยายพิเศษ และเสวนาในประเด็นด้านธุรกิจเกษตรไทยใน CLMV นอกจากนี้ยังมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายผู้สอน และการจัดแสดงหรือแข่งขัน Start up ด้านธุรกิจเกษตรของนิสิต/นักศึกษาของสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างสถานบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหลักจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้เริ่มเปิดการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าวกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยแต่ละสถาบันการศึกษาต่างก็มุ่งผลิตบัณฑิตและผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.
ข่าว/ภาพ : กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรีวรรณวิไล ชาสุด : บันทึก