Department of Agricultural Economics KKU
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ อัมพน ห่อนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 52 คน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพบปะระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคคลากรในสาขาวิชาฯ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตอีกด้วย

    ภาพ: สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
  ข่าว: วรรณวิไล ชาสุด

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก