Department of Agricultural Economics KKU
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาด้านสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณชายฝั่ง ณ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต อ.ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง อ.ดร.ปนัดดา อุตรนคร และบุคลากรที่ประจำสาขาฯ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณชายฝั่ง
จากกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ในการจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรีให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง การทำระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดยการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนที่สนใจมาศึกษาสภาพธรรมชาติตามพื้นที่โดยรอบของป่าชายเลน ซึ่งในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพรรณไม้หลากหลายชนิด ในด้านลักษณะและสรรพคุณของไม้ เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดง ป่าสักดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลำพูทะเล แสมทะเล เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ที่ชาวบ้านสามารถเข้ามาจับไปบริโภคและจำหน่ายได้ เช่น ปูแสม หอย หมึก กุ้ง และสัตว์อื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสัตว์ที่มาจากแหล่งธรรมชาติและมีบ่อเพาะเลี้ยงบริเวณศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและประเมินผลสิ่งแวดล้อมโดยรอบของป่าชายเลยจันทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรการเกษตรและวิชาเศรษฐศาสตร์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร


ข่าว: อ.ดร.ปนัดดา อุตรนคร ภาพ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก