Department of Agricultural Economics KKU
กิจกรรมพี่ติวน้องเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว และ อ.ดร.ปนัดดา อุตรนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 1-2 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 3-4 ณ ห้อง 5101 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานให้กับนักศึกษา ในขณะเดียวกัน ทางสาขาวิชา ฯ ได้จัดกิจกรรมพี่ติวน้องเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในรายวิชาที่มีโอกาสเสี่ยง ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาแคลคูลัส วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค และวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
จากกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละวิชา เทคนิคในการเรียนและการอ่านหนังสือสอบ รวมทั้งการทำหลักการการทำข้อสอบ นอกจากนี้รุ่นพี่ยังได้แชร์ประสบการณ์การเรียน ประสบการณ์การออกฝึกงานหน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร 3 ให้กับรุ่นน้องฟังและเตรียมตัวก่อนออกฝึกงาน ตลอดจนการเล่นเกมทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรทุกคนทุกชั้นปี


ข่าว: อ.ดร.ปนัดดา อุตรนคร
ภาพ: อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก