Department of Agricultural Economics KKU
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ส่งมอบเข็มไทด์และตุ้งติ้ง ประจำปี 2560

    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมมอบเข็มไทด์ ตุ้งติ้ง ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้อง 7011 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มอบเข็มไทด์ให้แก่นักศึกษาชาย และมอบตุ้งติ้งให้แก่นักศึกษาหญิง รับชมรำบายศรีสู่ขวัญ จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการร้องเพลงผูกขวัญและผูกข้อมือน้องใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความภูมิใจให้นักศึกษาใหม่ และเป็นกำลังใจในการศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ 


ธีระ เกียรติมานะโรจน์ : บันทึก