Department of Agricultural Economics KKU
ภาพบรรยากาศการเลี้ยงรับรองบัณฑิต2018

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2561  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ มหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2561   ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เวลา  07.00 - 11.30 น. มี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 300 คน โดยมี ผศ.ดร. ธีร ะ เกียรติมานะโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน

สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายพงศกร รูปสูง เกรดเฉลี่ย 3.43
2. นางสาวฉัตรนภา โนวาท เกรดเฉลี่ย 3.41
3. นางสาวปิยะพร ปันวัง เกรดเฉลี่ย 3.37
4. นางสาววรรณธิดา โมมา เกรดเฉลี่ย 3.37
5. นางสาววริญญา ตรีบาตร เกรดเฉลี่ย 3.32
6. นายวีรชัย ขันนอก เกรดเฉลี่ย 3.32
7. นายพศวีร์ สีหมนตรี เกรดเฉลี่ย 3.31
8. นายนราวิชญ์ หาวงษ์ เกรดเฉลี่ย 3.25


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ภาพ/ข่าว : นางสาววรรณวิไล ชาสุด

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก