Department of Agricultural Economics KKU
ชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง AG-ECON#37

ชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร รุ่น 37 แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 51 ประจำปี 2561ภาพ/บัณฑิตทุกท่าน

วรรณวิไล ชาสุด : บันทึก